આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Thursday, 3 August 2017

♥ भारतीय नदीयाँ (INDIAN RIVERS) ♥


*1 सिन्धु नदी* :-    

•लम्बाई: (2,880km)

• उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट

• सहायक नदी:(तिब्बत) सतलुज, व्यास,

झेलम, चिनाब,

रावी, शिंगार,

गिलगित, श्योक जम्मू और कश्मीर, लेह

—————————————

*2 झेलम नदी*

•लम्बाई: 720km

•उद्गम स्थल: शेषनाग झील,

जम्मू-कश्मीर

•सहायक नदी: किशन, गंगा, पुँछ लिदार,करेवाल,

सिंध जम्मू-कश्मीर,

कश्मीर

—————————————

*3 चिनाब नदी*

•लम्बाई: 1,180km

•उद्गम स्थल: बारालाचा दर्रे के निकट

•सहायक नदी: चन्द्रभागा जम्मू-कश्मीर

—————————————

*4 रावी नदी*

•लम्बाई: 725 km

•उद्गम स्थल:रोहतांग दर्रा,

कांगड़ा

•सहायक नदी :साहो, सुइल पंजाब

————————————–

*5 सतलुज नदी*

•लम्बाई: 1440 (1050)km  •उद्गमस्थल:मानसरोवर के निकट राकसताल

•सहायक नदी : व्यास, स्पिती,

बस्पा हिमाचल प्रदेश, पंजाब

————————————

*6 व्यास नदी*

•लम्बाई: 470

•उद्गम स्थल: रोहतांग दर्रा  •सहायक नदी:तीर्थन, पार्वती,

हुरला

—————————————

*7 गंगा नदी*

•लम्बाई :2,510 (2071)km  •उद्गम स्थल: गंगोत्री के निकट गोमुख से

• सहायक नदी: यमुना, रामगंगा,

गोमती,

बागमती, गंडक,

कोसी,सोन,

अलकनंदा,

भागीरथी,

पिण्डार,

मंदाकिनी, उत्तरांचल,

उत्तर प्रदेश,

बिहार,

————————————–

*8 यमुना नदी*

•लम्बाई: 1375km

•उद्गम स्थल: यमुनोत्री ग्लेशियर

•सहायक नदी: चम्बल, बेतवा, केन,

टोंस, गिरी,

काली, सिंध,

आसन

————————————-

*9 रामगंगा नदी*

•लम्बाई: 690km

•उद्गम स्थल:नैनीताल के निकट एक हिमनदी से

• सहायक नदी:खोन

—————————————

*10 घाघरा नदी*

•लम्बाई: 1,080 km

•उद्गम स्थल:मप्सातुंग (नेपाल)

• सहायक नदी:हिमनद शारदा, करनली,

कुवाना, राप्ती,

चौकिया,

————————————–

*11 गंडक नदी*

•लम्बाई: 425km

•उद्गम स्थल: नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट •सहायक नदी :काली गंडक,

त्रिशूल, गंगा

————————————–

*12 कोसी नदी*

•लम्बाई: 730km

•उद्गम स्थल: नेपाल में सप्तकोशिकी

(गोंसाईधाम)

•सहायक नदी: इन्द्रावती,

तामुर, अरुण,

कोसी

————————————–

*13 चम्बल नदी*

•लम्बाई: 960 km

•उद्गम स्थल:मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से

•सहायक नदी :काली सिंध,

सिप्ता,

पार्वती, बनास

—————————————

*14 बेतवा नदी*

•लम्बाई: 480km

•उद्गम स्थल: भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश

—————————————

*15 सोन नदी*

•लम्बाई: 770 km

•उद्गमस्थल:अमरकंटक की पहाड़ियों से

•सहायक नदी:रिहन्द, कुनहड़

—————————————

*16 दामोदर नदी*

•लम्बाई: 600km

•उद्गम स्थल: छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व

•सहायक नदी:कोनार,

जामुनिया,

बराकर झारखण्ड,

पश्चिम बंगाल

—————————————

*17 ब्रह्मपुत्र नदी*

•लम्बाई: 2,880km

•उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो)

•सहायक नदी: घनसिरी,

कपिली,

सुवनसिती,

मानस, लोहित,

नोवा, पद्मा,

दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम

————————————

*18 महानदी*

•लम्बाई: 890km

•उद्गम स्थल: सिहावा के निकट रायपुर

•सहायक नदी: सियोनाथ,

हसदेव, उंग, ईब,

ब्राह्मणी,

वैतरणी मध्य प्रदेश,

छत्तीसगढ़,

उड़ीसा

————————————–

*19 वैतरणी नदी*

• लम्बाई: 333km

•उद्गम स्थल:क्योंझर पठार उड़ीसा

—————————————

*20 स्वर्ण रेखा*

•लम्बाई: 480km

•उद्गम स्थल ;छोटा नागपुर पठार उड़ीसा,

झारखण्ड,

पश्चिम बंगाल

—————————————

*21 गोदावरी नदी*

•लम्बाई: 1,450km

•उद्गम स्थल: नासिक की पहाड़ियों से 

•सहायक नदी:प्राणहिता,

पेनगंगा, वर्धा,

वेनगंगा,

इन्द्रावती,

मंजीरा, पुरना महाराष्ट्र,

कर्नाटक,

आन्ध्र प्रदेश

———–;;—;——————–

*22 कृष्णा नदी*

•लम्बाई: 1,290km

•उद्गम स्थल: महाबलेश्वर के निकट

•सहायक नदी: कोयना, यरला,

वर्णा, पंचगंगा,

दूधगंगा,

घाटप्रभा,

मालप्रभा,

भीमा, तुंगप्रभा,

मूसी महाराष्ट्र,

कर्नाटक,

आन्ध्र प्रदेश

—————————————

*23 कावेरी नदी*

•लम्बाई: 760km

•उद्गम स्थल: केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी

•सहायक नदी:हेमावती,

लोकपावना,

शिमला, भवानी,

अमरावती,

स्वर्णवती कर्नाटक,

तमिलनाडु

—————————————

*24 नर्मदा नदी*

•लम्बाई: 1,312km 

•उद्गम स्थल :अमरकंटक चोटी

•सहायक नदी: तवा, शेर, शक्कर,

दूधी, बर्ना मध्य प्रदेश,

गुजरात

————————————–

*25 ताप्ती नदी*

•लम्बाई: 724km

•उद्गम स्थल: मुल्ताई से (बेतूल)

•सहायक नदी: पूरणा, बेतूल,

गंजल, गोमई मध्य प्रदेश,

गुजरात

—————————————

*26 साबरमती*

•लम्बाई: 716km

•उद्गम स्थल: जयसमंद झील

(उदयपुर)

•सहायक नदी:वाकल, हाथमती राजस्थान,

गुजरात

————————————-

*27 लूनी नदी*

•उद्गम स्थल: नाग पहाड़  •सहायक नदी:सुकड़ी, जनाई,

बांडी राजस्थान,

गुजरात,

मिरूडी,

जोजरी

————————————–

*28 बनास नदी*

•उद्गम स्थल: खमनौर पहाड़ियों से

•सहायक नदी :सोड्रा, मौसी,

खारी कर्नाटक,

तमिलनाडु

—————————————

*29 माही नदी*

•उद्गम स्थल: मेहद झील से  •सहायक नदी:सोम, जोखम,

अनास, सोरन मध्य प्रदेश,

गुजरात

—————————————

*30 हुगली नदी*

•उद्गम स्थल: नवद्वीप के निकट

•सहायक नदी: जलांगी

—————————————

*31 उत्तरी पेन्नार*

•लम्बाई: 570km

•उद्गम स्थल: नंदी दुर्ग पहाड़ी •सहायक नदी:पाआधनी,

चित्रावती,

सागीलेरू

—————————————

*32 तुंगभद्रा नदी*

•उद्गम स्थल: पश्चिमी घाट में गोमन्तक चोटी

•सहायक नदी:कुमुदवती, वर्धा,

हगरी, हिंद, तुंगा,

भद्रा

—————————————

*33 मयूसा नदी*

•उद्गम स्थल: आसोनोरा के निकट

•सहायक नदी: मेदेई

—————————————

*34 साबरी नदी*

•लम्बाई: 418km

•उद्गम स्थल: सुईकरम पहाड़ी  •सहायक नदी:सिलेरु

—————————————

*35 इन्द्रावती नदी*

•लम्बाई: 531km 

•उद्गम स्थल :कालाहाण्डी,

उड़ीसा

•सहायक नदी: नारंगी, कोटरी

—————————————

*36 क्षिप्रा नदी*

•उद्गम स्थल: काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर

•सहायक नदी: चम्बल नदी

—————————————

*37 शारदा नदी*

•लम्बाई: 602km

•उद्गम स्थल: मिलाम हिमनद,

हिमालय, कुमायूँ

•सहायक नदी:घाघरा नदी

—————————————

*38 तवा नदी*

•उद्गम स्थल: महादेव पर्वत,

पंचमढ़ी

•सहायक नदी:नर्मदा नदी

—————————————

*39 हसदो नदी*

•सहायक नदी: सरगुजा में कैमूर पहाड़ियाँ

•सहायक नदी:महानदी

—————————————

*40 काली सिंध नदी*

•लम्बाई: 416 km

•उद्गम स्थल:बागलो, ज़िला देवास,विंध्याचल पर्वत

•सहायक नदी:यमुना नदी

—————————————

*41 सिन्ध नदी*

•उद्गम स्थल: सिरोज, गुना ज़िला

•सहायक नदी: चम्बल नदी

—————————————

*42 केन नदी*

•उद्गम स्थल: विंध्याचल श्रेणी  •सहायक नदी:यमुना नदी

—————————————

*43 पार्वती नदी*

•उद्गम स्थल: विंध्याचल, मध्य प्रदेश

•सहायक नदी :चम्बल नदी

—————————————

*44 घग्घर नदी*

•उद्गम स्थल: कालका,

हिमाचल प्रदेश

—————————————

*45 बाण गंगा नदी*

•लम्बाई: 494km

•उद्गम स्थल: बैराठ पहाड़ियाँ, जयपुर

•सहायक नदी:यमुना नदी

—————————————

*46 सोम नदी*

•उद्गम स्थल: बीछा मेंड़ा,

उदयपुर

•सहायक नदी: नजोखम, गोमती,

सारनी

—————————————

*47 आयड़ या बेडच नदी*  •लम्बाई :190km

•उद्गम स्थल:गोमुण्डा पहाड़ी, उदयपुर

•सहायक नदी:बनास नदी

—————————————

*48 दक्षिण पिनाकिन*

•लम्बाई: 400km

•उद्गम स्थल: चेन्ना केशव पहाड़ी,

कर्नाटक

—————————————

*49 दक्षिणी टोंस*

•लम्बाई: 265km

•उद्गम स्थल: तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी

—————————————

*50 दामन गंगा नदी*

•उद्गम स्थल: पश्चिम घाट

—————————————

*51 गिरना नदी*

•उद्गम स्थल: पश्चिम घाट,

♥ अजब गजब जीव जगत♥

1. भारत में किसी और जानवर की बजाए, सबसे ज्यादा भैंस है. लगभग 10 करोड़.

2. इंसान के 32 लेकिन भालू के 42 दाँत होते है.

3. हाथी के लिंग का वजन 60 किलों तक हो सकता है.

4. 2500 गायों की डेयरी उतना ही वेस्ट पैदा करती है जितना 4,11,000 लोगो की सिटी पैदा करती है.

5. बिच्छू 6 दिन तक सांस रोक सकते है.

6. नर समुंद्री घोड़ा प्रेग्नेंट हो सकता है और बच्चे को जन्म भी दे सकता है.

7. जिराफ़ की जीभ इतनी लंबी होती है कि वो इससे कान भी साफ कर सकता है.

8. अगर एक बत्तख के बच्चे ने पैदा होने के 10 मिनट बाद आपको देख लिया तो वो आपको ही माँ समझने लगेगा.

9. एक भूखा चूहा खुद की पूँछ भी खा सकता है.

10. मगरमच्छ 100 साल से ज्यादा जी सकते है.

11. सांप कभी पलक नही झपकाते.

12. जेलिफिश, धूप में विष्पित होने लगती है क्योंकि इसमें 98% पानी होता है.

13. केवल चमगादड़ ही ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है.

14. Woodpeckers नाम का पक्षी जिसे हम कठफोड़वा भी कहते है, एक सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है.

15. इंसान का DNA घोंघे से 70% और चिम्पेंजी से 98.4% मिलता है.

16. व्हेल मछली का दिल एक मिनट में केवल 9 बार धड़कता है.

17. Flamingo नाम का पक्षी केवल तभी खाना खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो.

18. एक नर गोरिल्ला, एक दिन में 18 किलो भोजन खा सकता है.

19. सूअर, विडियों गेम भी खेल सकते है.

20. पैदा हुए नए पांडा का वजन के एक चाय के कप से भी कम होता है लेकिन बड़ा होने पर इसका वजन 70 से 100 किलोग्राम हो जाता है.

21. गोरिल्ला, इंसानी जुकाम समेत बहुत सी बीमारी कैच कर लेते है.

22. गिलहरी, लाल रंग को नही देख सकती.

23. लगभग 75% जंगली पक्षियों का जीवन केवल 6 महीने का होता है.

24. हमिंगबर्ड, अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है.

25. Moths जिसे हम पतंगा भी कहते है, का पेट नही होता.

26. पेंगुइन, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकती है.

27. उद्धबिलाव के दाँत पूरे जीवन में कभी बढ़ना नही छोड़ते.

28. चूहा बिना पानी के ऊँट से भी ज्यादा समय तक रह सकता है.

29. चमगादड़ के पैरों की हड्डी इतनी पतली होती है कि ये चल नही सकते.

30. गायों को तभी सपने आते है जब ये लेटकर सोती है.

31. सांडे का तेल, सांडा नाम के जीव के अंदर से निकाला जाता है. ये छिपकली जैसा होता है.

32. एक तितलीं की 12,000 आँखे होती है.

33. हाथी अपने लिंग को जरूरत पड़ने पर पैर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते है.

34. सांड कलर ब्लाइंड होते है. इन्हें वो खेल के दौरान दिखाया जाने वाला लाल रंग का कपड़ा भी नही दिखता.

35. मेंढक बिना पलक झपकें कुछ भी निगल नही सकते.

36. आज तक इतिहास में एक भी ऐसी घटना नही हुई है कि किसी स्वस्थ भेड़िये ने इंसान पर हमला कर दिया हो.

37. ऊंटनी के दूध की दही नही जमती.

38. बकरी की आँखे 360 डिग्री एंगल तक देख सकती हैं.

Friday, 28 July 2017

♥અજાયબ જીવ જગત ♥

💟 માખી એક સેકંડમાં ૩૦૦ વાર આંખ પટપટાવી શકે છે.

💟 મચ્છર એક સેકંડમાં ૩૦૦ વખત પાંખ ફફડાવી શકે છે.

💟 પતંગિયાની પાંખો હવાના દબાણમાં થયેલા ફેરફાર પારખી શકે છે.

💟 તમરાં તેના પગ પરના સૂક્ષ્મ વાળ વડે અવાજના સૂક્ષ્મ તરંગો પણ પારખી શકે છે.

💟  મધમાખીના પેટમાં આયર્ન ઓકસાઈડની રિંગ હોય છે. જેના વડે તે પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જાણીને રસ્તો શોધી શકે છે.

💟  શરીરના પ્રમાણમાં કીડીનું મગજ સૌથી મોટું હોય છે.

💟  કીડી જમીનની સપાટીથી પાંચ સેન્ટીમીટર ઊંડાઈએ થતું હલનચલન  પારખી શકે છે.

💟  ફલાય કલાકના ૯૦ કિલોમીટરની ઝડપે ઊડી શકે છે.

💟 વંદાનું માથું કપાઈ જાય તો પણ તે એક અઠવાડિયા સુધી જીવે છે.

💟  મચ્છર માણસને એક સાથે બે ડંખ મારે છે. એક ડંખ દ્વારા લોહી ચૂસે છે અને બીજા ડંખમાંથી નીકળતું પ્રવાહી લોહીને જામી જતું અટકાવી પાતળું રાખે છે.

♥ CRICKET FACTS (3) ♥


SOURCE - SPORTZWIKI

♥ सच में क्या? (3)♥

SOURCE - www.sachmekya.com